fbpx

ZASADY WYKORZYSTANIA VOUCHERA ZA ZAJĘCIE PIERWSZEGO MIEJSCA W KONKURSIE 

 

Voucher Firmowy upoważnia do bezpłatnego, pobytu wakacyjnego przez 7 dób hotelowych w domku Holiday Park & Resort położonym w jednej z następujących lokalizacji: Ustronie Morskie, Pobierowo, Mielno, Niechorze, Rowy, Kołobrzeg.

Voucher na Apartament umożliwia zakwaterowanie dla maksymalnie 4 osób. Voucher na domek umożliwia zakwaterowanie dla maksymalnie 9 osób.

Voucher jest ważny do roku 2024.

Laureat, aby dokonać rezerwacji powinien skorzystać z kodu znajdującego się na Voucherze. W tym celu, podczas dokonywanej rezerwacji, w odpowiednim polu, należy wpisać kod znajdujący się na Voucherze i go zaakceptować. Procedurę dokonywania rezerwacji reguluje Regulamin Holiday Park & Resort.

Rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera można dokonywać w okresie działania Ośrodków Holiday Park & Resort, o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku, zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort.

Z możliwości rezerwacji wyłączone są niżej wymienione okresy:

A) Majówka: 1-3.05.2021 r., 30.4-3.05.2022 r., 29.4-30.05.2023 r., 1-5.05.2024 r.,

B) Weekend Bożego Ciała: 3-6.06.2021 r., 8-11.06.2023 r., 30.05-2.06.2024 r.,

C) Od 15.06 – 31.08 każdego roku.

Od 1 stycznia 2021 r. możliwość zakładania rezerwacji będzie możliwa tylko w następującej konfiguracji:

A) piątek (pierwszy dzień pobytu) – piątek (ostatni dzień pobytu)

B) sobota (pierwszy dzień pobytu) – sobota (ostatni dzień pobytu)

C) niedziela (pierwszy dzień pobytu) – niedziela (ostatni dzień pobytu).

Po dokonaniu rezerwacji pobytu przez Laureata, Holiday Park & Resort dopuszcza możliwość zmiany danych personalnych rezerwującego. Prośbę o zmianę danych należy zgłosić Holiday Park & Resort telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail (kontakt@holidaypark.pl). Każdorazowa zmiana danych personalnych rezerwującego dysponującego Voucherem wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 200 (słownie: dwieście) zł brutto.

Laureata rezerwujący pobyt z wykorzystaniem Vouchera zobowiązany jest do uiszczenia ceny pobytu w wysokości 1 grosza brutto, a także Kwoty zabezpieczenia w wysokości 750,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych w momencie składania rezerwacji. W przypadku braku przyjazdu rezerwującego w dniu rozpoczęcia pobytu, Kwota zabezpieczenia nie podlega zwrotowi. W przypadku Zameldowania rezerwującego w Ośrodku Wypoczynkowym zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort, Kwota zabezpieczenia zostanie zaliczona na poczet Kaucji zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort. Procedurę dokonywania wpłat i ich terminów reguluje Regulamin Holiday Park & Resort. Sposób rozliczania Kaucji reguluje Regulamin Holiday Park & Resort.

Niedokonanie zapłaty ceny pobytu lub niewpłacenie Kwoty zabezpieczenia w określonym wyżej terminie będzie skutkowało anulowaniem dokonanej rezerwacji i utratą Vouchera oraz brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji z wykorzystaniem kodu znajdującego się na Voucherze.

Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej przy wykorzystaniu kodu znajdującego się w Voucherze.

W przypadku niniejszej oferty nie mają zastosowania zasady odwoływania rezerwacji opisane w rozdziale V Regulaminu Holiday Park & Resort.

Organizator dopuszcza jednokrotną zmianę terminu pobytu w ramach wykorzystania jednego kodu (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku), do której zgłoszenia Laureat zobowiązany jest w terminie nie późniejszym, niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu (pod warunkiem wniesienia Kwoty zabezpieczenia). W przypadku kolejnej zmiany w ramach jednego kodu lub zmiany terminu pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, Laureat jest zobowiązany do uiszczenia bezzwrotnej opłaty za zmianę terminu (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100).

Zasady zgłaszania Reklamacji dotyczących warunków pobytu oraz zasady zgłaszania i usuwania usterek określa Regulamin Holiday Park & Resort.