fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje ogólne oraz definicje.

 • Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony comfort4u.eu jest spółka „COMFORTEO” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą Opatów, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000974040, REGON: 301086454, NIP: 6191995183, e-mail: biuro@comforteo.eu,  tel.: 62 78 130 38
 • Definicje:
  1. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu.
  2. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  3. Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  4. Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  5. Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  6. Serwis– oznacza stronę internetową, którą Administrator prowadzi w domenie comfort4u.eu.
  7. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  8. Użytkownik– oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika

 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 • Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku
  z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:

  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do wystawienia faktury VAT lub rachunku i dostarczenia towaru (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
   z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  4. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

Jakie dane zbiera Administrator w Serwisie?

 • Administrator Serwisu zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie:
  1. nazwa firmy;
  2. imię i nazwisko;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu.
 • W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego Użytkownik otrzymuje informacje,
  o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie
  i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 • Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 • Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Czas przetwarzania danych osobowych.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;
  2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;
  3. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Uprawnienia Użytkownika.

 • Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: ado@comforteo.eu  lub pocztą tradycyjną na adres: Opatów, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska.
 • Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 • Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 • Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Udostępnienie informacji.

 • Mając na uwadze to w jaki sposób funkcjonuje przekazywanie informacji przez sieć Internet, nie jest możliwe zaniechanie przesyłania niektórych danych zewnętrznym dostawcom. W takich wypadkach to oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemów, z których korzystają i za ustalenie okresów, w których określone dane mogą przechowywać. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów obejmujących: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, dostawców usług księgowych, windykacyjnych i prawnych, dostawców usług transportowych, pocztowych, dostawców usług hostingowych, technicznych związanych z rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych, dostawców usług bezpieczeństwa informatycznego.
 • W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.
 • Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.
 • Preferowaną formą kontaktu z Administratorem jest wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub wysłanie e-maila na adres: ado@comforteo.eu

Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
  i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celach:

 1. konfiguracji serwisu;
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 4. uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
 5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 6. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 7. analiz i badań oraz audytu oglądalności.

Zmiana polityki prywatności i cookies.

 • Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 • W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia Konta w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 • Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wyłączenie cookies

Użytkownik może wyłączyć przechowywanie i wykorzystywanie cookies za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce (zazwyczaj prezentowanych w zakładkach „opcje”, „ustawienia” lub „właściwości”). Istnieją również usługi podmiotów trzecich, które pozwalają na identyfikację i zarządzanie plikami cookies. Przed skorzystaniem z takiej usługi Administrator zaleca zaznajomienie się z zasadami jej świadczenia, jak również z polityką prywatności jej dostawcy. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z Serwisu.

 

Google Analytics

Administrator korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej, który gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego Użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adresy IP Użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

 

Obserwacja na potrzeby spersonalizowanego newslettera

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie personalizowanego newslettera, Administrator dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć newsletter zawierający informacje dopasowane do osobistych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W tym celu Administrator może wykorzystywać cookies oraz inne technologie, które obserwują aktywność Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu i następnie przekazują te informacje dostawcy usługi newslettera. Ten natomiast następnie łączy te informacje z informacją o adresie e-mail Użytkownika w celu dostarczenia newslettera zawierającego informacje i oferty dopasowane specjalnie do jego preferencji, ustalonych w oparciu o sposób korzystania z Serwisu. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera kontaktując się mailem pod adresem: ado@comforteo.eu lub klikając link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym mailu z newsletterem. Po kliknięciu w link dezaktywacyjny adres e-mail Użytkownika zostanie usunięty z listy subskrybentów newslettera i nie będzie otrzymywał więcej tego typu wiadomości.

 

 

Wtyczki mediów społecznościowych

W ramach Serwisu mogą być wyświetlane wtyczki z sieci społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Twitter czy Pinterest, które są prowadzone przez podmioty trzecie, i które obejmują przyciski, za pomocą których wiadomości mogą być przesyłane do odpowiednich sieci społecznościowych w różnych celach, takich jak oceny, rekomendacje lub udostępnianie treści. Administrator umieszcza te przyciski w swoim uzasadnionym interesie, obejmującym zwiększanie ekspozycji jego usług. Usługi są tak skonfigurowane, aby przesłanie danych miało miejsce po naciśnięciu przycisku. W takim wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dostawca powiązanych z daną wtyczką usług właściwej sieci społecznościowej jest odpowiedzialny za dalsze przetwarzanie tak przekazanych danych.