fbpx

REGULAMIN SKLEPU

 

 • 1 Wstęp
 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli, materacy i akcesoriów wnętrzarskich. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć spółkęCOMFORTEO Węgłowski i Stryjakiewicz spółka komandytowa.Opatów, Ul. Bolesławiecka 14a,63-645 Łęka Opatowska

  NIP 6191995183

  KRS 0000974040,

  Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

 • Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem comfort4u.eu za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,
 • Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line za pośrednictwem Sklepu,
 • Kupującym / Kliencie – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, dokonujące zakupów w Sklepie internetowym,
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 • Rejestracji– należy przez to rozumieć proces zakładania Konta przez Kupującego.
 • Sklep partnerski – przedsiębiorca współpracujący ze Sprzedawcą, który na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, za zgodą klienta, może przejąć do realizacji zamówienie na towar.
 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny Comforteo, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/.
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

 

 • 2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
 1. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 2. Rejestracja w Sklepie nie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów za pośrednictwem Sklepu. Możliwy jest zakup towarów poprzez wypełnienie formularza zakupu.
 3. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją ok+/- 3cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy lub Sklepu partnerskiego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 6. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

 

 • 3 Zasady rejestracji
 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w którym Kupujący podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Kupujący otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.
 2. Jeśli Kupujący nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Sklepu, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 3. Konto zawiera dane Kupującego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów dokonywanych w Sklepie, dane dotyczące wpłat.
 4. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronie Sklepu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 5. Kupujący może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 6. Kupującemu nie wolno korzystać z Kont innych klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 7. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Kupujący, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
 8. Kupujący oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 

 • 4 Zasady składania zamówień
 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na dwa różne sposoby:
  1. on-line – za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.comfort4u.eu
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@comfort4u.eu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Sprzedawca ustanawia w Sklepie internetowym minimum logistyczne na zakupione towary wynoszące 300 zł brutto dla opcji dostawy przez Sklep partnerski. Oznacza to, że towar zakupiony w Sklepie internetowym Comfort 4U poniżej tej kwoty podlega tylko dostawie przez Sprzedawcę lub odbiorowi własnemu w Sklepie partnerskim (zgodnie z brzmieniem § 7 ust.1, ppkt.c).
 4. Kupujący podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru formy dostawy z udziałem Sklepu partnerskiego, tj. odbiór osobisty w Sklepie partnerskim lub dostawa przez Sklep partnerski. Wybór takiej opcji skutkuje przekazaniem przez Sprzedawcę praw do złożonego zamówienia Sklepowi partnerskiemu, który przejmuje wobec Kupującego obowiązki związane z realizacją zamówienia oraz wszelkie prawa i obowiązki Sprzedawcy na warunkach opisanych dalej w niniejszym Regulaminie.
 5. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Kupującego w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia. W wiadomości Sprzedawca wskaże informacje dotyczące zamówienia oraz dane do przelewu płatności 100% ceny lub zadatku w wysokości 30% ceny, w zależności od wybranej opcji płatności, o czym jest mowa w § 8 ust. 1.
 6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
 7. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.
 8. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

 • 5 Ceny towaru i koszty dostawy
 1. Wszystkie ceny towaru zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towaru nie obejmują kosztów dostawy. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru będącego w ofercie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towaru w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Koszty dostawy towaru zostaną uwzględnione w paragonie fiskalnym wysyłanym do Kupującego. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura. W tym celu Kupujący zaznacza odpowiednią opcję w zamówieniu.

 

 • 6 Czas realizacji zamówień

 

 1. Zamówienia są realizowane w terminie określonym przez Sprzedającego podanym w chwili dokonania zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg po wpłacie przedpłaty w wysokości 100% ceny lub zadatku w wysokości 30% ceny – w zależności od wybranej opcji płatności.

 

 • 7 Dostawa
 1. Kupujący dokonując wyboru dostawy towarów może skorzystać z następujących opcji:
  1. dostawa przez Sprzedawcę – w takim przypadku dostawa towarów będzie realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, a Kupujący zostanie obciążony kosztami dostawy dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.
  2. dostawa przez Sklep partnerski,
  3. odbiór osobisty w Sklepie partnerskim.
 2. W przypadku wyboru opcji dostawy towaru przez Sklep partnerski lub osobistego odbioru w Sklepie partnerskim przez Kupującego, nie pokrywa on kosztów dostawy, zaś zamówienie do realizacji przejmuje Sklep partnerski, na co Kupujący wyraża zgodę.
 3. Koszty dostawy towaru, o ile są naliczane, opłacane są przez Kupującego przy opłacaniu zamówienia.
 4. Dostawa towaru możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 6. O wysłaniu towaru Sprzedawca zawiadamia Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu następnego dnia roboczego po dniu, w którym została wysłana przez Sprzedawcę.
 8. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, Kupujący winien zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
 9. Życzenia klientów w zakresie dni i godzin dostaw nie są uwzględniane.
 10. W przypadku wyboru opcji dostawy towaru przez Sklep partnerski lub osobistego odbioru w Sklepie partnerskim przez Kupującego, Sklep partnerski zawiadamia Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o gotowości towaru do odbioru lub o terminie dostawy towaru.
 11. Koszty zwrotu towarów (w ramach zwrotu bądź wymiany) pokrywa Kupujący.
 12. Przy odbiorze towaru Kupujący zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Kupujący i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz Kupujący niezwłocznie zawiadamia o powyższym fakcie Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca lub Sklep partnerski nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
 14. Sprzedawca lub Sklep partnerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.

 

 • 8 Formy płatności
 1. Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
  1. Przedpłata przelewem na konto w wysokości 100% ceny,
  2. Przedpłata zadatku w wysokości 30% ceny przelewem na konto, pozostałe 70% płatne przy odbiorze (wybór tej opcji oznacza zwiększenie ceny o 40 zł brutto),
  3. płatność poprzez system PayU – metoda płatności on-line poprzez szybki przelew internetowy lub kartę płatniczą – tylko w przypadku zakupów obejmujących dostawę towaru przez Sprzedawcę i tylko 100% ceny.
 2. W przypadku wyboru dostawy towaru przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest do:
  1. wpłaty przedpłaty w wysokości 100% ceny przelewem na rachunek Sprzedawcy, o czym zostanie w drodze wiadomości e-mail, w której zostaną podane dane do wykonania przelewu, lub
  2. wpłaty zadatku w wysokości 30% ceny przelewem na rachunek Sprzedawcy, o czym zostanie w drodze wiadomości e-mail, w której zostaną podane dane do wykonania przelewu, a następnie zapłacenia pozostałych 70% ceny przy odbiorze (cena w tej opcji płatności zostaje powiększona o 40 zł, zgodnie z brzmieniem ust.1, ppkt.b tego paragrafu), lub
  3. zapłaty przedpłaty w wysokości 100% ceny za pośrednictwem systemu PayU.
 3. W przypadku wyboru opcji dostawy towaru przez Sklep partnerski lub osobistego odbioru w Sklepie partnerskim przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do:
  1. wpłaty przedpłaty w wysokości 100% ceny przelewem na rachunek Sklepu partnerskiego, o czym zostanie w drodze wiadomości e-mail, w której zostaną podane dane do wykonania przelewu, lub
  2. wpłaty zadatku w wysokości 30% ceny przelewem na rachunek Sklepu partnerskiego, o czym zostanie w drodze wiadomości e-mail, w której zostaną podane dane do wykonania przelewu, a następnie zapłacenia pozostałych 70% ceny przy odbiorze (cena w tej opcji płatności zostaje powiększona o 40 zł, zgodnie z brzmieniem ust.1, ppkt.b tego paragrafu).
 4. Termin zapłaty przedpłaty, w przypadkach o których mowa w ust. 2) i 3), wynosi 3 dni kalendarzowe, licząc od daty przesłania Kupującemu wiadomości zawierającej dane do wykonania przelewu. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty ceny, zamówienie zostanie anulowane, o czym Sprzedawca lub Sklep partnerski powiadomi Kupującego w drodze wiadomości e-mail.
 5. O otrzymaniu zapłaty Sprzedawca / Sklep partnerski zawiadamia Kupującego poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 

 • 9 Reklamacje
 1. Sprzedawca lub Sklep partnerski ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563.
 2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy lub w Sklepie partnerskim. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:
  1. zawiadamiając Sprzedawcę przesyłając wiadomość e-mail na adres: serwis@comfort4u.eu,
  2. osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska,
  3. pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy:COMFORTEO Węgłowski i Stryjakiewicz spółka komandytowa.Opatów, Ul. Bolesławiecka 14a,63-645 Łęka Opatowska

   NIP 6191995183

   KRS 0000974040,

   Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

 4. W przypadku, gdy zamówienie zrealizował Sklep partnerski, Kupujący ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie partnerskim:
  1. zawiadamiając Sklep partnerski przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia,
  2. osobiście w Sklepie partnerskim, który zrealizował zamówienie,
  3. pocztą na adres korespondencyjny Sklepu partnerskiego, który zrealizował zamówienie.
 5. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia, Sprzedawca lub Sklep partnerski, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę lub Sklep partnerski w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca lub Sklep partnerski nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca lub Sklep partnerski odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 9. W przypadku gdy Sprzedawca lub Sklep partnerski uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę lub Sklep partnerski, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 10. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

 

 • 10 Gwarancja
 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte standardową 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Wyjątkiem są niektóre materace, które posiadają dłuższy okres gwarancji co ujęte jest w ich opisie. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy, w ocenie Sprzedawcy, naprawa towaru lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona odbioru towaru na swój koszt lub dokona naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
 5. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego Regulaminu, lub osobiście pod adresem Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
 6. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 8. Postanowienia ust. 2-7 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia przez Sklep partnerski. W takim przypadku Kupujący dokonuje zgłoszenia wady bezpośrednio w Sklepie partnerskim osobiście lub pisemnie na adres Sklepu partnerskiego.

 

 • 11 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy lub Sklepowi partnerskiemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać:
  1. Sprzedawcy – pocztą na adres korespondencyjny: Comforteo” Węgłowski i Stryjakiewicz Spółka komandytowa, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska lub mailowo na adres: serwis@comfort4u.eu,
  2. w przypadku realizacji zamówienia przez Sklep partnerski – pocztą na adres Sklepu partnerskiego lub mailowo na adres Sklepu partnerskiego podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca lub Sklep partnerski, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 6. Jeśli Sprzedawca lub Sklep partnerski nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub do Sklepu partnerskiego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca lub Sklep partnerski zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „ZWROT”.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zwrotu towaru Sprzedający nie oferuje usługi transportowej.
 10. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Sprzedawca lub Sklep partnerski może odstąpić od umowy w wypadku oczywistej pomyłki w cenie towaru (cena towaru jest wyraźnie odmienna od zwyczajnej ceny towaru tego samego rodzaju, jakości, typu itp.).
 13. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 • 12 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Administrowaniem Sklepu zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na Towary. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.
 3. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
  • dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
  • z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,
 4. Rejestracja w Sklepie i utworzenie Konta umożliwia Kupującemu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu niedostępnych dla niezarejestrowanych klientów, takich jak dostęp do informacji o historii i szczegółach złożonych zamówień, wystawionych rachunkach, przysługujących rabatach oraz o wysyłanych powiadomieniach, a także umożliwia wygodne aktualizowanie danych Kupującego, podanych podczas rejestracji.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podawania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym.  W tym celu Kupujący powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu, a w przypadku posiadania przez Kupującego zarejestrowanego konta w Sklepie wystarczy wysłanie przez Kupującego wiadomości e-mail na adres sklep@comfort4u.eu z prośbą o usunięcie konta Kupującego.
 6. Rozwiązanie przez Kupującego umów o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umów kupna/sprzedaży Towarów zawartych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 7. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 8. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Kupujących, za pośrednictwem Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Kupujących czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu lub utrudniać dostęp do Sklepu Sprzedawcy lub innym Kupującym.
 9. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu.
 10. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub listownie na adres Sprzedawcy: Meble Marzenie” Węgłowski i Stryjakiewicz Spółka jawna, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska.
 12. Reklamację będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 13. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Kupującego przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń Kupujący jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do konta w Sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takiej jak np. oprogramowanie antywirusowe.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane utrudnieniami niezależnymi od Sprzedawcy, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń, przerwą związaną z okresem urlopowym lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu.

 

 • 13 Zasady realizacji zamówień przez Sklep partnerski
 1. Jeżeli niniejszy Regulamin wprost nie stanowi inaczej, wszelkie zasady realizacji zamówienia przez Sklep internetowy znajdują zastosowanie do realizacji zamówienia przez Sklep partnerski. W przypadku wyboru przez Kupującego zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu partnerskiego, prawa i obowiązki Sprzedawcy zostają przeniesione na Sklep partnerski bez żadnego uszczerbku dla praw i obowiązków Kupującego.

 

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie http:// comfort4u.eu.
 2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący, oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z:
  • Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
  • mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie klientów. Sklep internetowy poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego.
 5. Kupujący, którzy dokonali zakupu towaru przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie przez klientów elementów graficznych, w tym logo Sklepu, układu i kompozycji stron internetowych Sklepu i, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy. Nazwy towaru są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Kupującego, Sprzedawca może rozwiązać umowę sprzedaży z Kupującym oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2018 poz. 1025), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019 poz. 134), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019 poz.123), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).