fbpx

ZASADY WYKORZYSTANIA VOUCHERA NA POBYT WAKACYJNY W OŚRODKU HOLIDAY PARK & RESORT

 

Niniejsze zasady stanowią skrót najważniejszych informacji z regulaminu wykorzystania vouchera firmowego w Hol[iday Park & Resort, znajdującego się na stronie internetowej https://holidaypark.pl/media/regulations/pl/REGULAMIN_HolidayPark_pakiety.pdf

Voucher upoważnia do bezpłatnego, pobytu wakacyjnego przez 7 dób hotelowych w apartamencie / domku w Holiday Park & Resort położonym w jednej z następujących lokalizacji: Ustronie Morskie, Pobierowo, Mielno, Niechorze, Rowy, Kołobrzeg.

Voucher jest ważny do dnia 30 września 2024.

Laureat, aby dokonać rezerwacji powinien skorzystać z kodu znajdującego się na Voucherze. W tym celu, podczas dokonywanej rezerwacji, w odpowiednim polu, należy wpisać kod znajdujący się na Voucherze i go zaakceptować. Procedurę dokonywania rezerwacji reguluje Regulamin Holiday Park & Resort.

Rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera można dokonywać w okresie działania Ośrodków Holiday Park & Resort, o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku, zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort.

Z możliwości rezerwacji wyłączone są niżej wymienione okresy:

  1. Majówka: 30.4-3.05.2022 r., 29.4-30.05.2023 r., 1-5.05.2024 r.,
  2. Weekend Bożego Ciała: 3-6.06.2021 r., 8-11.06.2023 r., 30.05-2.06.2024 r.,
  3. Od 15.06 – 31.08 każdego roku.

Możliwość zakładania rezerwacji będzie możliwa tylko w następującej konfiguracji:

  1. piątek (pierwszy dzień pobytu) – piątek (ostatni dzień pobytu)
  2. sobota (pierwszy dzień pobytu) – sobota (ostatni dzień pobytu)
  3. niedziela (pierwszy dzień pobytu) – niedziela (ostatni dzień pobytu).

Po dokonaniu rezerwacji pobytu przez Laureata, Holiday Park & Resort dopuszcza możliwość zmiany danych personalnych rezerwującego. Prośbę o zmianę danych należy zgłosić Holiday Park & Resort telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail (kontakt@holidaypark.pl). Każdorazowa zmiana danych personalnych rezerwującego dysponującego Voucherem wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) zł brutto.

Laureata rezerwujący pobyt z wykorzystaniem Vouchera zobowiązany jest do uiszczenia ceny pobytu w wysokości 1 grosza brutto, a także Kwoty zabezpieczenia w wysokości 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych w momencie składania rezerwacji. W przypadku braku przyjazdu rezerwującego w dniu rozpoczęcia pobytu, Kwota zabezpieczenia nie podlega zwrotowi. W przypadku Zameldowania rezerwującego w Ośrodku Wypoczynkowym zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort, Kwota zabezpieczenia zostanie zaliczona na poczet Kaucji zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort. Procedurę dokonywania wpłat i ich terminów reguluje Regulamin Holiday Park & Resort. Sposób rozliczania Kaucji reguluje Regulamin Holiday Park & Resort.

Niedokonanie zapłaty ceny pobytu lub niewpłacenie Kwoty zabezpieczenia w określonym wyżej terminie będzie skutkowało anulowaniem dokonanej rezerwacji i utratą Vouchera oraz brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji z wykorzystaniem kodu znajdującego się na Voucherze.

Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej przy wykorzystaniu kodu znajdującego się w Voucherze firmowym. Holiday Park & Resort dopuszcza jednokrotną zmianę terminu pobytu w ramach wykorzystania jednego Vouchera firmowego (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku), do której zgłoszenia Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed planowanych rozpoczęciem pobytu. Każdy przypadek będzie przez Holiday Park & Resort rozpatrywany indywidualnie i będzie zależny od ilości możliwych do wykorzystania miejsc w innych Ośrodkach Holiday Park & Resort. Zasady zgłaszania Reklamacji dotyczących warunków pobytu oraz zasady zgłaszania i usuwania usterek określa Regulamin Holiday Park & Resort.