fbpx

REGULAMIN PROMOCJI „Wakacyjne wygody – Materace bez VAT”

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Wakacyjne wygody – Materace bez VAT”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „COMFORTEO” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000974040, NIP: 6191995183, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym comfort4u.eu oraz we współpracujących z Organizatorem salonach meblowych.
 3. Celem Promocji jest promocja produktów Organizatora.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Przedmiotem promocji jest obniżka regularnej ceny detalicznej materacy z oferty Organizatora o wartość podatku VAT.
 3. Produktami objętymi Promocją są wszystkie materace z oferty Comforteo z wyjątkiem:
 1. Standard 9,
 2. Standard 11,
 3. Standard 15,
 4. Versal,
 5. Standard Kokos,
 6. Amadeo,
 7. Classic,
 8. Margo
 9. wszystkich nakładek i ochraniaczy.
 1. Promocja trwa od dnia 01 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania zapasów.
 1. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 2. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie.

 

 • 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Comforteo, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/ lub https://comforteo.eu/.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym, przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.

 

 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://comfort4u.eu/ oraz https://comforteo.eu/.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
  i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
  z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 31 lipca 2023 roku.