fbpx

REGULAMIN PROMOCJI „Tapczany: dużo = taniej”

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Tapczany: dużo = taniej”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu oraz sklepach partnerskich Organizatora.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego comfort4u.eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu w promocyjnej cenie tapczany w rozmiarach 80 cm x 200 cm oraz 90 cm x 200 cm, z pojemnikami na pościel, z wypełnieniem powierzchni spania sprężyną bonellową i pianką poliuretanową.
 3. Tapczany są otapicerowane tylko tymi rodzajami tkanin, które wskazane są w karcie produktu jako objęte Promocją. Do jednego tapczanu Klient może wybrać maksymalnie dwa rodzaje tkanin dostępnych w Promocji. Rodzaj wybranej tkaniny oraz jej położenie na meblu (góra/dół tapczanu) Klient wskazuje w uwagach do zamówienia.
 4. W przypadku braku wybranej tkaniny obiciowej na stanie magazynowym, producent zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu uzgodnienia jej zmiany na inną.
 5. Zmiana przez Klienta rodzaju tkaniny na inne niż wskazane w ust. 3 wyłącza możliwość skorzystania z Promocji.
 6. Promocja obejmuje trzy progi cenowe zależne od ilości zamówionych produktów, odrębne dla każdego z rozmiarów tapczanów, tj. w zakresach: od 1 do 5 sztuk tapczanów, od 6 do 10 sztuk tapczanów oraz powyżej 10 sztuk tapczanów.
 7. Nie jest możliwe zaliczenie do jednego przedziału cenowego zakupu tapczanów w różnych rozmiarach.
 8. Obniżka cenowa na zakup tapczanów w ilości przekraczającej jednorazowo 5 sztuk jest automatycznie naliczana na stronie sklepu internetowego comfort4u.eu.
 9. Promocja trwa od dnia 17.03.2022 r. do wyczerpania zapasów.
 10. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 11. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ofertowanymi przez sklep internetowy comfort4u.eu.
 12. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie.

 

 • 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie       z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 17 marca 2022 roku.