REGULAMIN PROMOCJI „ZASŁUGUJESZ NA WIĘCEJ”

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Zasługujesz na więcej”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem akcji jest promocja sklepu internetowego Comfort4u.eu.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 19 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 4. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu:
 5. Materac Maya w rozmiarach: 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180, x 200 cm, 200 x 200 cm)
 6. Materac Lotos w rozmiarach: 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180, x 200 cm, 200 x 200 cm)
 7. Materac Pro Dynamic H3 w rozmiarach: 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180, x 200 cm, 200 x 200 cm)
 8. Do każdego zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego Comfort4u.eu Produktu Promocyjnego w Czasie trwania Promocji Organizator umożliwi zakup poduszki za 1 zł w następujących zestawieniach:
 9. Dla materac Maya dostępna poduszka za 1 zł to: Lawenda, o wartości 366 zł.
 10. Dla materaca Lotos dostępna poduszka za 1 zł to: Harmony, o wartości 399 zł.
 11. Dla materaca Pro Dynamic H3 dostępna poduszka za 1 zł to: Gelax, o wartości 264 zł.
 12. Organizator ponosi odpowiedzialność względem kupującego za dostarczenie ww. produktów w stanie wolnym od wad.

 

 • 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu.