REGULAMIN PROMOCJI „Wakacje bez końca – we własnym łóżku”

(dalej „Regulamin”)

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Wakacje bez końca we własnym łóżku”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu łóżka kontynentalne model Isabel, Arizona, Astoria, Atlanta, Alexander, Mario Electric, Korfu, Imperia oraz łóżka model Clara, Dino i Mona – we wszystkich dostępnych rozmiarach i pokryciach, które Klient może zakupić w czasie trwania Promocji z upustem cenowym wynoszącym 10%.
 3. Ceny Produktów Promocyjnych, uwzględniające rabat, będą określone kwotowo przy opisie każdego Produktu.
 4. Każdy Klient, który zakupi Produkt Promocyjny będzie mógł wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą są vouchery pieniężne na dalsze zakupy w sklepie Comfort4u.eu oraz pobyt w Holiday Park Holiday Park & Resort w jednej z następujących lokalizacji sieci: Ustronie Morskie, Pobierowo, Mielno, Niechorze, Rowy, Kołobrzeg. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie Comfort4u.eu oraz na fanpage: https://pl-pl.facebook.com/pg/meblemarzenie/posts/.
 5. Promocja trwa od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
 6. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu cenowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 8. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu.

 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/wp.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://comfort4u.eu/wp.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie       z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 16.07.2020 roku.