REGULAMIN PROMOCJI „W zestawie taniej”

(dalej „Regulamin”)

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „W zestawie taniej”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego comfort4u.eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2)  ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu , który obejmuje:
 3. Zestaw, w którego skład wchodzi łóżko tapicerowane Victoria + pojemnik na pościel otwierany od frontu (ze stelażem) +  jeden z dwóch materacy do wyboru: Silvio lub Prezzo-Forte do wyboru z upustem cenowym wynoszącym 10% na cały zestaw.
 4. Zestawy objęte Promocją występują w rozmiarach:
  • 140 cm x 200 cm,
  • 160 cm x 200 cm,
  • 180 cm x 200 cm.
 1. Promocja trwa od dnia 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r lub do wyczerpania zapasów.
 2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ofertowanymi przez sklep internetowy comfort4u.eu, a także z uzyskanymi rabatami,
 3. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu cenowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 5. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega    kwota, którą Klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu.

3) POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a, 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/wp.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

4) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://comfort4u.eu/.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 01.12.2021 roku.