PROMOCJI „UNIKALNY PREZENT”

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „UNIKALNY PREZENT”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 3. Promocja dotyczy łóżek kontynentalnych w modelu Verso, Atlanta i Sully i polega na możliwości zastąpienia haftu z nazwą modelu, znajdującego się na pokrowcu materaca właściwego, innym haftowanym napisem wybranym przez Klienta spośród poniższych:
  1. „A & A” (lub inne litery alfabetu odnoszące się do inicjałów imion Klientów)
  2. „25 lat” (lub inne cyfry wskazane przez Klienta)
  3. „25 lat razem A & A” (lub inne litery alfabetu odnoszące się do inicjałów imion Klientów, a także inne cyfry wskazane przez Klientów)
  4. „Kocham Cię”
  5. „Szczęście”
  6. „Mąż i Żona”
  7. „Na zawsze razem”
  8. „Kocham Cię Mamo”
  9. „Kocham Cię Tato”
  10. „Kochanym Rodzicom”
  11. „Kochanym Dziadkom”
  12. „Kocham Cię Dziadku”
  13. „Kocham Cię Babciu”
  14. „Król i Królowa”.
 4. Wybrany napis zostanie wykonany przy użyciu fontu (czcionki) Viva Beautiful.
 5. Wybrany napis zostanie wykonany przy użyciu nici w kolorze białym lub granatowym w zależności od koloru pokrowca materaca właściwego.
 6. Możliwe jest także wyhaftowanie tekstu własnego Klienta obejmującego maksymalnie 18 znaków (uwzględniając spacje) pod warunkiem, że tekst nie zawiera słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe. W takim przypadku Organizator wykona projekt napisu, wymagającego akceptacji Klienta, zaś Klient ma prawo do jednorazowego zgłoszenia uwag do wykonanego projektu. Organizator ma także prawo odmówić wykonania haftu według propozycji Klienta.
 7. W ramach Promocji Organizator dodatkowo prześle Klientowi ozdobną kartę potwierdzającą dokonanie spersonalizowanego zakupu oraz przewiąże materac wstążką ozdobną o szerokości ok. 10 cm, w kolorze złotym. Sposób przewiązania materaca pokazuje wizualizacja.
 8. Skorzystanie z Promocji może wydłużyć termin realizacji zamówienia o 14 dni w stosunku do standardowego czasu dostawy wskazanego przy produkcie.
 9. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna bieg od momentu wpłaty ceny za produkt na rachunek Organizatora lub Sklepu partnerskiego.

 

 • 3

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 12 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
 2. Klientowi, korzystającemu z Promocji, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na mocy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

 

 • 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7-dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 14 lipca 2021 roku.