REGULAMIN PROMOCJI „NAJLEPSZE PRZED WAMI”

(dalej „Regulamin”)

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Najlepsze przed Wami”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

ZASADY PROMOCJI

 

 

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu następujące produkty, które Klient może zakupić w czasie trwania Promocji z upustem cenowym określonym procentowo:
  • Łóżko tapicerowane SYLVI – 15% rabatu,
  • Łóżko tapicerowane MARS – 15% rabatu,
  • Łóżko kontynentalne ISABEL (kompletne z materacem Ernesto) – 15% rabatu,
  • Materac Alba – 20% rabatu,
  • Materac Oscar – 20% rabatu,
  • Materac Silver Protect – 20% rabatu,
  • Poduszka Aloe Visco – 10% rabatu,
  • Sofa Olivio – 10% rabatu,
  • Narożnik Flavio Zamknięty – 10% rabatu,
  • Wersalka Nadia – 10% rabatu,
  • Sofa Borneo – 10% rabatu.
 3. Materace, objęte Promocją, będą dostarczane Klientom w formie zrolowanej. Instrukcja jak rozpakować materac rolowany znajduje się na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu z zasadami Promocji.
 4. Czas trwania Promocji rozpoczyna się w dniu 1 maja 2020 r. i trwa do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych.
 5. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu cenowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 7. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu.

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 30.04.2020 roku.

 

Powrót do zasad promocji.