REGULAMIN PROMOCJI „Królowe Nocy”

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Dla tego Polacy kochają spać”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu łóżka kontynentalne model Astoria, Imperia Soft Top 9 cm, Imperia Hard Top 9 cm, Imperia Gelax Top 6 cm, Imperia Elastic Top 6 cm.
 3. Objęte Promocją Produkty promocyjne mają ograniczoną dostępność wyboru tkaniny i wersji kolorystycznej, określoną na stronie sklepu internetowego oraz dostępne są wyłącznie w wymiarach oferowanych przez sklep internetowy comfort4u.eu.
 4. Produkty Promocyjne, określone w ust. 2 mają charakter kompletny, co oznacza, że Kupujący uczestniczący w Promocji, nie ma możliwości dokonania zamian w ramach wybranego zestawu (przykładowo inny materac, inny pokrowiec, etc.).
 5. Kupujący może uzyskać kod rabatowy, który zawarty jest w materiale reklamowym marki Comfort4U, opublikowanym w magazynie Moje Mieszkanie wydanie styczeń-luty-marzec 2021 i w ogólnopolskim dodatku do Gazety Wyborczej opublikowanym w dniu 17 grudnia 2020. Można go także uzyskać wysyłając wiadomość z prośbą o udostępnienie kodu, na adres mailowy sklep@comfort4u.eu. Uzyskany kod rabatowy uprawnia Kupującego do zakupu Produktu Promocyjnego w cenie niższej o 300 zł brutto dla łóżka Astoria dla każdego oferowanego rozmiaru tego łóżka, albo w cenie niżej o 200 zł brutto dla łóżka Imperia dla każdego oferowanego rozmiaru tego łóżka.
 6. Kod rabatowy stanowi ciąg znaków alfanumerycznych, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu umożliwia Klientowi uzyskanie rabatu.
 7. Promocja trwa od dnia 17 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania zapasów.
 8. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 9. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie.

 

 • 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/wp.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://comfort4u.eu/wp.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 17 grudnia 2020 roku.