fbpx

REGULAMIN PROMOCJI „Ceny w dół”

(dalej „Regulamin”)

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Ceny w dół”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego comfort4u.eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2)  ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – wszystkie produkty z oferty sklepu internetowego comfort4u.eu, których łączna wartość w koszyku zakupowym to minimum 5000 zł.
 3. Klient może zakupić w czasie trwania Promocji w/w produkty z upustem cenowym wynoszącym 5%.
 4. Klient może skorzystać z Promocji poprzez wpisanie kodu rabatowego na stronie https://comfort4u.eu/koszyk/
 5. Kod rabatowy uprawniający do zniżki w wysokości 5% od wartości koszyka zakupowego to zakupy5000.
 1. Promocja trwa od dnia 12.01.2022 r. do 30.04.2022 r lub do wyczerpania zapasów.
 2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ofertowanymi przez sklep internetowy comfort4u.eu, a także z uzyskanymi rabatami.
 3. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu cenowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 5. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega    kwota, którą Klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu.

3) POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca lub Sklep partnerski ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563.
 2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy / w Sklepie partnerskim. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. W przypadku, gdy zamówienie zrealizował Sklep partnerski, Kupujący ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie partnerskim:
 • zawiadamiając Sklep partnerski przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia,
 • osobiście w Sklepie partnerskim, który zrealizował zamówienie,
 • pocztą na adres korespondencyjny Sklepu partnerskiego, który zrealizował zamówienie.
 1. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 3. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

4) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://comfort4u.eu.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 11.01.2022 roku.