fbpx

REGULAMIN PROMOCJI „BLACK WEEK – Materace – VAT”

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „BLACK WEEK – Materace – VAT”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „COMFORTEO” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000974040, NIP: 6191995183, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu oraz we współpracujących z Organizatorem salonach meblowych.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego comfort4u.eu oraz produktów.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu materace: Oscar, Molto-Forte oraz Ergonomic, które Klient może zakupić w czasie trwania Promocji za cenę pomniejszoną o wartość podatku VAT.
 3. Promocja trwa od dnia 23 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania zapasów.
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 5. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie.

 

 • 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Comforteo, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: serwis@comforteo.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie https://comfort4u.eu/.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://comfort4u.eu/.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 22.11.2022 roku.