REGULAMIN PROMOCJI „Bestesllery w zestawie taniej”

(dalej „Regulamin”)

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Bestesllery w zestawie taniej”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywa się w sklepie internetowym Comfort4u.eu.
 3. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego eu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2)  ZASADY PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Produkty Promocyjne – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu internetowego Comfort4u.eu zestawy obejmujące:
 • zestaw Molto Ariel obejmuje łóżko tapicerowane Ariel + pojemnik na pościel otwierany od frontu (ze stelażem) + materac Molto-Forte,
 • zestaw Late Cortina obejmuje łóżko tapicerowane Cortina + pojemnik na pościel otwierany od frontu (ze stelażem) + materac Late-Forte,

które Klient może zakupić w czasie trwania Promocji z upustem cenowym wynoszącym 5%.

3. Łóżka objęte Promocją występują w rozmiarach: 90 cm x 200 cm, 120 cm x 200 cm, 140 cm x 200 cm, 160 cm x 200 cm, 180 cm x 200 cm.

4. Promocja trwa od dnia 19.03.2021 r. do 30.04.2021 r lub do wyczerpania zapasów.

5.Klient może uzyskać dodatkowy rabat obniżający cenę Produktów Promocyjnych o kolejne 5% w stosunku do ceny wskazanej w ust. 2, wprowadzając podczas zakupu kod rabatowy dostępny  w czasopismach wnętrzarskich, newsletterach wysyłanych przez Organizatora, w postach w mediach społecznościowych Organizatora lub współpracujących z nim podmiotów trzecich.

6. Kody, o których mowa w ust. 5, nie podlegają sumowaniu. Klient może podczas zakupu Produktu Promocyjnego zastosować tylko jeden z kodów rabatowych, o których mowa w ust. 5.

7. Klient nie ma możliwości wymiany rabatu cenowego na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

8. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

9. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega    kwota, którą Klient uiścił za zamówienie z uwzględnieniem rabatu.

3) POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

4) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://comfort4u.eu.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 7 dniowego okresu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Comfort4u.eu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu 18.03.2021 roku.