1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wakacje bez końca we własnym łóżku” (dalej: „Konkurs”) jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454 (dalej: „Organizator”).

1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są̨ wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się̨ do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę̨ w rozumieniu przepisów art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.6. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu portalu społecznościowego dostępnego pod adresem: www.facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).

1.7. W trakcie trwania Konkursu treść́ Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie sklepu internetowego http://comfort4u.eu .

 

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 07.08 2020 r. od chwili opublikowania ogłoszenia o Konkursie do dnia 30.09.2020 r. do godz. 12.00

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Konkursu.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą̨ uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”).

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być osoby zatrudnione przez Organizatora ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.3. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.

3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich,
 2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu,
 3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek,
 4. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
 5. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż̇ jednego konta w Serwisie Facebook,
 6. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook.

 

4. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakup w sklepie Comfort4u.eu jednego produktów promocyjnych, objętych Promocją pt. „Wakacje bez końca we własnym łóżku”. Promocja dotyczy łóżek kontynentalnych model Isabel, Arizona, Astoria, Atlanta, Alexander, Mario Electric, Korfu, Imperia oraz łóżek model Clara, Dino i Mona – we wszystkich dostępnych rozmiarach i pokryciach, które Uczestnik może zakupić w czasie trwania promocji z upustem cenowym wynoszącym 10%.

4.2. Zadanie konkursowe polega na tym, że Uczestnik wykona zdjęcie przedstawiające aranżację zakupionego łóżka we własnej sypialni.

4.3. Każdy Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.

4.4. Prace konkursowe wysyła się drogą mailową na adres sklep@comfort4u.eu.

 

 1. NAGRODY

5.1 W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):

 1. za zajęcie pierwszego miejsca – jednoosobowy voucher firmowy upoważniający do bezpłatnego, pobytu wakacyjnego przez 7 dób hotelowych w jednym z domków Holiday Park & Resort (maksymalnie dla 9 osób) w jednej z następujących lokalizacji sieci: Ustronie Morskie, Pobierowo, Mielno, Niechorze, Rowy, Kołobrzeg.
 2. za zajęcie drugiego miejsca – bon podarunkowy upoważniający do zniżki w wysokości 250 zł, do wykorzystania na dalsze zakupy w sklepie Comfort4u, który można wykorzystać przy zakupie produktu o wartości przekraczającej 1.000,00 zł. Bon podarunkowy może zostać przekazany osobie trzeciej.
 3. za zajęcie trzeciego miejsca – bon podarunkowy upoważniający do zniżki w wysokości 200 zł, do wykorzystania na dalsze zakupy w sklepie Comfort4u, który można wykorzystać przy zakupie produktu o wartości przekraczającej 1.000,00 zł. Bon podarunkowy może zostać przekazany osobie trzeciej.

5.2. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5.3. Laureat pierwszej nagrody nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5.4. Nagrody zostaną doręczone Laureatom przez Organizatora w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

5.5. Zasady wykorzystania vouchera za zajęcie pierwszego miejsca zawarte są w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

6.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu (dalej „Laureaci”) oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

6.2. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję po zakończeniu Konkursu w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10.00.

6.3. Komisja konkursowa wyłoni trzech Laureatów – autorów najciekawszych, najbardziej kreatywnych zdjęć konkursowych.

6.4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przekazana Laureatom drogą mailową, a także poprzez serwis Facebook https://pl-pl.facebook.com/pg/meblemarzenie/posts/ oraz na blogu na stronie Comfort4u.eu.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk Laureatów oraz nadesłanych przez nich prac (zdjęć) w ramach serwisu Facebook, na co Laureaci niniejszym wyrażają̨ zgodę̨.

6.6. W celu uzyskania Nagrody, Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem w terminie 7 dni.

6.7. Organizator zastrzega, że Nagrody nieodebrane przez Laureatów mogą zostać przyznane przez Komisję innym Uczestnikom Konkursu, wyłonionym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. ZGODA NA WYKORZYSTANIE ZDJĘCIA

7.1. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w konkursie wyraża nieodpłatnie i nieodwołalnie zgodę na to, aby nadesłane w ramach Konkursu zdjęcie zostało wykorzystane przez Organizatora w materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w ulotkach reklamowych, banerach sieciowych, pop-up, etc. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania ze zdjęcia na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku,
 2. wprowadzanie do obrotu w/w utrwaleń,
 3. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
 5. publiczne wykonanie,
 6. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
 7. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem.

7.2. Udział w Konkursie oznacza akceptację powyższych zasad.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu , z dopiskiem „Wakacje bez końca we własnym łóżku”.

8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

8.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

8.4 Uczestnik o decyzji Komisji zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, nie później niż̇ w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Laureatów, wydaniem Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową.

9.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przenoszenia oraz ich poprawiania.

9.4. Szczegółowe informacje zawarte są w Polityce prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem https://comfort4u.eu/privacy-policy/

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy polskiego prawa.

10.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

10.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

10.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.