1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Czas na Wnętrze” (dalej: „Konkurs”) jest spółka „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opatowie, ul. Bolesławiecka 14A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325435, NIP: 6191995183, REGON: 301086454 (dalej: „Organizator”).

1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są̨ wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się̨ do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę̨ w rozumieniu przepisów art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.6. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook magazynu „Czas na Wnętrze” dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/magazynczasnawnetrze (dalej: „Serwis Facebook”).

1.7. W trakcie trwania Konkursu treść́ Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej comfort4u.eu.

 

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 10 września 2021 r. od chwili opublikowania ogłoszenia o Konkursie do dnia 16 września 2021 r. do godz. 10.00.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Konkursu.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą̨ uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”).

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być osoby zatrudnione przez Organizatora ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.3. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.

3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich,

 2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu,

 3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek,

 4. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,

 5. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż̇ jednego konta w Serwisie Facebook,

 6. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook.

 

 

 1. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

4.1. Zadanie konkursowe polega na tym, że Uczestnik:

 1. zapoznaje się z zawartością działu BLOG na stronie https://comfort4u.eu/blog/ i/lub z zawartością działu WIDEOBLOG na stronie https://comfort4u.eu/wideoblog/, dostępnych w sklepie internetowym eu,

 2. w wiadomości mailowej skierowanej na adres sklep@comfort4u.eu opisuje, które z zagadnień wskazanych w dziale BLOG i/lub WIDEOBLOG warto rozwinąć, szerzej omówić, czego powinno dotyczyć takie rozwinięcie, podając uzasadnienie.

4.2. Zgłoszenie konkursowe może przybrać dowolną formę – może być to wypowiedź pisemna, nagranie głosowe, film, mogą być użyte zdjęcia lub grafiki.

4.3. Każdy Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.

 

 1. NAGRODY

5.1 W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):

 1. za zajęcie pierwszego miejsca – voucher o wartości 2.793 zł, upoważniający do bezpłatnego pobytu przez 7 dób hotelowych przez maksymalnie 9 osób w jednym z domków Holiday Park & Resort w jednej z następujących lokalizacji sieci: Ustronie Morskie, Pobierowo, Mielno, Niechorze, Rowy, Kołobrzeg.

 2. za zajęcie drugiego miejsca – voucher o wartości 2.093 zł, upoważniający do bezpłatnego pobytu przez 7 dób hotelowych przez maksymalnie 4 osoby w jednym z apartamentów Holiday Park & Resort w jednej z następujących lokalizacji sieci: Ustronie Morskie, Pobierowo, Mielno, Niechorze, Rowy, Kołobrzeg.

5.2. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5.3. Laureaci nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5.4. Zasady wykorzystania vouchera zawarte są w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

6.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu (dalej „Laureaci”) oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

6.2. Komisja konkursowa wyłoni dwóch Laureatów. Komisja oceni czytelność i zrozumiałość przekazu, wykazanie się przez uczestnika znajomością zagadnień poruszanych w tekstach i filmach blogowych, pomysłowość uczestnika, a także przydatność wskazanego zagadnienia dla lepszego zrozumienia przez klientów tematów związanych z oferowanymi w sklepie comfort4u.eu produktami.

6.3 Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję po zakończeniu Konkursu w dniu 20 września 2021 r.

6.4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przekazana Laureatom poprzez serwis Facebook https://www.facebook.com/Comfort4U-100914364649037 oraz  https://www.facebook.com/magazynczasnawnetrze

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk Laureatów oraz nadesłanych przez nich tekstów w ramach serwisu Facebook, na co Laureaci niniejszym wyrażają̨ zgodę̨.

6.6. Nagrody zostaną wysłane Laureatom pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

6.7. Organizator zastrzega, że Nagrody nieodebrane przez Laureatów mogą zostać przyznane przez Komisję innym Uczestnikom Konkursu, wyłonionym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Meble Marzenie, Opatów, ul. Bolesławiecka 14a 63-645 Łęka Opatowska, na adres mailowy: sklep@comfort4u.eu, z dopiskiem „Czas na Wnętrze”.

8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

8.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

8.4 Uczestnik o decyzji Komisji zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, nie później niż̇ w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Laureatów, wydaniem Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową.

9.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przenoszenia oraz ich poprawiania.

9.4. Szczegółowe informacje zawarte są w Polityce prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem https://comfort4u.eu/privacy-policy/

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy polskiego prawa.

10.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

10.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

10.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.